Гонорея деген не?

Гонорея – б? л классикалы? венереологиялы? ауруларды? е? ке? тарал? ан т? рі. Гонорея бас? а венереологиялы? аурулар сия? ты е? алдымен жынысты? жолмен беріледі. Гонорея –?оздырушысы гонококк (Neisseria gonorrhoeae) болып табылатын инфекциялы? ауру. Гонорея несеп жолын, тік ішекті, жатыр мойнын, аузын ж? не к? зді за? ымдауы м? мкін. б? л ж??тыру? андай жа? дайда бол? анына байланысты. Гонорея венереологиялы? ауру ретінде ертеден белгілі. Осы ауру? а ??сас аурулар б. з. д. IV? асыр? а жататын ерте? нді кітаптарында сипаттал? ан. Ер адамдарда? ы несеп жолынан «таза емес с? йы? ты? ты? б? лінуі» туралы Библияда айтыл? ан. Ерлер мен? йелдердегі жыныс м? шелері ауыр? ан кездегі с? йы? затты? б? лінуін Гиппократ та сипатта? ан болатын (бб.?.д. 460—377 жылдар). Сол кездерде жыныс м? шелеріні??абынуы ж??палы ж? не жынысты? серіктесті? нау? астануына алып келетіндігі туралы белгілі бол? ан, сонды? тан нау? ас адамдар? а жынысты??атынастан толы? ымен бас тарта т? ру? сыныл? ан.

Ауруды??азіргі заман? ы атауы – гонорея – оны б. з. ІІ? асырда грек д? рігері Гален енгізген болатын. Б? л атау гректі? gone – отбасы ж? не rhoia –?ту деген с? здерінен шы??ан: Гален біраз? алым д? рігерлермен бірге гонорея кезіндегі ірі? шы? уды? ры? с? йы? ты? ына балап, гонореяны ер адамдар? ана ауыратын ауру деп есептеген. Б? л термин д? рыс болмауына? арамастан, атауы медицинада бекітіліп? алды.

Ауруды? «гонорея» деген атауы негізінен Германиядан бас? а б? кіл? лемде пайдаланылады, онда осы уа? ыт? а дейін «триппер» (неміс тіліні? trophen – тамшы с? зінен) атауы? олданылып ж? р, сол сия? ты Францияда «бленнорея» деп ата? ан. Сонды? тангонорея да, бленнорея да, триппер де бір ауруды??рт? рлі атауы, дегенмен «бленнорея» термині медициналы??дебиетте гонорея кезінде к? зді? за? ымдануында гонококкті конъюнктивитті белгілеу? шін пайдаланылады.

Гонорея е? ке? тарал? ан бактериялы? инфекция деп саналады ж? не барынша жиі кездесетін венереологиялы? ауру болып табылады: деректер бойынша жыл сайын? лемде гонореямен кем дегенде 150-180 млн. адам ауырып отырады. Дамы? ан елдерде жастарды? гонореямен нау? астануыны? жо? арылы? ы ерекше? рей тудыруда, к? птеген елдерде гонорея бойынша эпидемиологиялы? жа? дай «ба? ылаудан шы? ып кеткен» ретінде сипатталады. Алайда гонорея сифилис сия? ты? ор? ынышты жа? дайлар? а со? тырмайды, дегенмен бедеулік (ер адамдарда да,?йелдерде де), ер адамдарда? ы сексуалды б? зылушылы? тар болуы м? мкін, балаларды? гонореямен босан? ан кезде ауырып? алуы жиі кездеседі.

Гонореяны??леуметтік м? ні де бар: б? л ауру демографилы? к? рсеткіштерге кері? сер етеді, себебі ол бедеулікті? таралуын арттырады. Гонорея негізінен 20-30 жас аралы? ында? ы жастарды? арасында ке? інен тарал? ан алайда кез келген жаста? ынау? а адамдар кездесе береді. Бір адам гонореяны бірнеше рет ж??тыруы м? мкін, дами келе ауру ас? ынып кетуі м? мкін.

Ауру а? ымына? арай жа? а, созылмалы ж? не жабы? гонорея болады:

жа? а гонорея? ткір, орта? ткір ж? не торпидті т? рлерге б? лінеді (жа? адан бол? ан гонореяны??за? ты? ы 2 айдан аспайды)

созылмалыгонорея 2 айдан? за? уа? ыт ж? реді, б??ан? за? ты? ы белгіленбеген ганорея да жатады

жасырын ганорея белгісіз т? рде ж? реді, я? ни оны? еш? андай ауру белгілері білінбейді.

Ганорея а? ымында? ы айырмашылы? тар а? заны??арсы т? ру де? гейіне байланысты, ол нау? ас адамны? жасына ж? не онда бас? а да ауруларды? бар-жо? ты? ына байланысты болуы м? мкін.

Сондай-а? гонорея? зіндік емдеу ы? палымен жасырын т? рге ауысуы м? мкін.?зіндік емедеу иинфекция жоймайды, ол тек инфекцияны к? рінбейтіндей ж? не ауыр емделетіндей етеді. Сонды? тан ганорея кезінде, сондай-а? барлы? венереологиялы? аурулар кезінде? зіндік емделуге болмайды.

Ганореяны? инкубациялы? кезе? і ер адамдарда? детте 2-ден 5 с? ткеге дейінгі мерзімді ??рауы м? мкін, ал? йелдерде 5-тен 10 с? ткеге дейін. Кейде ганореяны? инкубациялы? кезе? і 2-3 апта? а ж? не одан да к? п уа? ыт? а созылуы м? мкін. Ганореяны? инкубациялы? кезе? іні??заруына? андай да бір бас? а ауруларды (мысалы, ангинаны немесе т? мауды) емдеу кезінде антибиотиктер мен сульфаниламид д? рі-д? рмектерін? абылдау немесе ганореяны? зіндік емдеу ы? пал етуі м? мкін.

Гонорея кезінде,?детте, несеп жолы а? засыны? сілекейлі? абаты за? ымданады.

Сонды? тан тыныс алу, ж? тт? ынша? м? шелеріні?, сирек жа? дайда тік ішекті? за? ымдануы, конъюнктивтер болуы м? мкін.?детте ганорея оша? ты, жергілікті сипат? а ие. Алайда? йелдерде кейде несеп жолы м? шелерінде бір уа? ытта немесе кезекпен бірнеше? абыну оша? тары туындауы м? мкін. Сирек жа? дайларда ауру ас? ын? ан кезде ж? не емделмеген жа? дайда ганорея басты ауру? а айналады, я? ни б? кіл а? заны за? ымдайды. Сол кезде ганорея буындарды?, ж? йке, ж? рек-?ан тамыры ж? не тыныс алу ж? йелеріні? ауыр ж? йелі за? ымдануына лды? тыруы м? мкін, н? тижесінде гонококті сепсис дамуы м? мкін.

Гонореяны? к? рінуі ерлер мен? йелдерде? рт? рлі болады, біра? оларды? арасында? ы орта? белгі ауруды? негізгі белгілері жыныс м? шелерінен с? йы? затты? б? лінуі ж? не кіші д? ретке отыр? ан кездегі аурулармен байланысты.

?йел адамдарда? детте гонорея белгілеріні? к? рінуі етеккіріні? ая? талуымен с? йкес келеді.?йел адамдарда? ы гонореяны? негізг белгілері: с? йы? затты? б? лінуі, ол с? йы? немесе? ою, сары немесе жасыл болуы м? мкін. Етеккір арасында? ы? ан кетулер, ішті? т? менгі жа? ында? ы ауырсынулар болуы м? мкін.

Ер адамдарда гоноеяны? белгілері жыныс м? шесіні??шынан іш киімді б? л? айтын а? немесе сары т? сті с? йы? ты? ты? б? лінуінен білінеді.

Емдемесе гонорея бедеулікке, импотенция? а ж? не бас? а к? птеген проблемалар? а алып келетін? иынды? тар? а? рындыруы м? мкін.

?азіргі заман? ы медицина гонореяны??оздыр? ышымен же? іл к? ресе алады, біра? гонореяны емдеуді м? микіндігінше ерте бастау керектігін ж? не еш? ашан? зіндік емделмеу керектігін естен шы? арма? ан ж? н, себебі антибиотиктерге? йреніп ал? ан гонококктер диагностика ж? не? алыпты емдеу? шін? лжуаз болуы м? мкін.